Sprawdź naszą ofertę

Naszą ofertę dostosujemy do Twoich potrzeb i profilu Twojej działalności. Gwarantujemy Ci najlepsze i sprawdzone rozwiązania. Współpraca z nami jest prosta. Zapewniamy Ci terminową realizację zadań i pełne bezpieczeństwo.


KSIEGOWOŚĆ UPROSZCZONA

  Karta podatkowa:


 • sporządzenie deklaracji o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w danym roku podatkowym (PIT-16A),
 • wyliczanie podatku VAT,
 • prowadzenie rejestrów VAT,
 • rozliczenia transakcji międzynarodowych: Wewnątrzwspólnotowych Nabyć i Dostaw (VAT-UE), import- eksport z poza Unii Europejskiej,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • przekazanie sporządzonych deklaracji do właściwych Urzędów Skarbowych,
 • przechowywanie dokumentacji księgowej przez okres danego roku obrachunkowego.

  Podatkowa księga przychodów i rozchodów:


 • kontrola poprawności dokumentacji pod względem formalno-rachunkowym,
 • ewidencja operacji gospodarczych,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia oraz naliczanie amortyzacji,
 • sporządzanie ewidencji dla potrzeb podatku VAT,
 • sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych PIT-36, PIT-36L.

  Ryczałt ewidencjonowany:


 • kontrola poprawności dokumentacji pod względem formalno-rachunkowym,
 • prowadzenie ewidencji przychodów,
 • prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT,
 • sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego rocznych zeznań podatkowych PIT-28.

PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ: KSIĘGI RACHUNKOWE

 • prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym,
 • okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów,
 • wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą,
 • poddanie badaniu i ogłoszenie sprawozdań finansowych w przypadkach przewidzianych ustawą.

PEŁNA OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA

 • przygotowywania list płac pracowników na podstawie informacji przekazywanych pisemnie przez klienta,
 • sporządzania i składania w imieniu klienta deklaracji podatku dochodowego od wynagrodzeń wypłacanych pracownikom,
 • sporządzania i składania w imieniu klienta dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS,
 • przygotowanie dokumentacji wymaganej do uzyskania zasiłków z ZUS,
 • sporządzanie ewidencji przychodów pracowników i zleceniobiorców oraz kart zasiłkowych,
 • sporządzenie i składanie w imieniu klienta rocznej informacji o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11),
 • wystawianie rocznych raportów dla osób ubezpieczonych (RMUA).

Pełna obsługa księgowa
najlepsze rozwiązania dla Twojej firmy